ارائه خدمات ثبت فشار و دمای درون چاهی

شرکت نفت آزمایان ژرف اندیش

ابزار الکترونیکی اندازه گیری فشار و دمای يک ابزار درون چاهی جهت ثبت فشار و دما با قابلیت خواندن اطلاعات همزمان در سر چاه 

ساخته شده بر اساس تقويت فركانس كريستال كوارتز و انتقال اثر آن به مدار الکترونیکی 

بالاترین دقت